1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo - pardavimo sąlygos ir taisyklės (toliau – "Taisyklės"), yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - "Pirkėjas") ir Pardavėjo, (toliau - "Pardavėjas") tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje „StyleByU.eu“ (toliau – "El. parduotuvė").

1.2. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas bet kokiu būdu ar forma naudojasi El. parduotuve: rengia El. parduotuvės siūlomų prekių užsakymą, vykdo šių prekių apmokėjimą, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, skaito Parduotuvėje esančią informaciją, ir neapsiribojant tik tuo (toliau viskas bendrai – "Paslaugos").

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į LR teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui taikomos tos Taisyklės, kurios galioja užsakymo pateikimo momentu.

2. Privatumo politika

2.1. Pirkėjui užsakant prekes registracija nėra būtina, tačiau vykdant užsakymą būtina užpildyti prekių užsakymo formą, kurioje pateikiami visi pristatymui reikalingi asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris, pristatymo būdas ir kiti prekės pristatymui būtini duomenys.

2.2. Pirkėjas, norėdamas sudaryti pageidaujamų prekių sąrašą, kaupti užsakymų istoriją, privalo užsiregistruoti ir prisijungti prie El. parduotuvės, įvedant savo elektroninį paštą ir slaptažodį.

2.3. Pirkėjas privalo pateikti teisingą asmeninę informaciją. Pirkėjas atsakingas už teisingų duomenų pateikimą.

2.4. Pirkėjas patvirtina, kad suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia Pardavėjui lankydamasis El. parduotuvėje ir naudodamasis Paslaugomis, šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

2.5. Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.6. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjas, registruodamasis El. parduotuvėje nesuteikia teisės jo elektroninį paštą, telefono numerį, adresą ar kitus asmeninius duomenis naudoti rinkodaros tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas pats registruodamasis pažymi, jog tokią informaciją nori gauti.

2.7. Pardavėjas įsipareigoja informacijos apie Pirkėją neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar vykdymu susijusias, paslaugas. Tretiesiems asmenims Pirkėjo asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

2.8. Užsiregistruodamas arba vykdydamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, jog yra pilnametis ir turi teisę pirkti El. parduotuvėje.

2.9. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Pardavėjas neprisiima bet kokios su tuo susijusios atsakomybės, jeigu Pirkėjas atskleidžia savo prisijungimo duomenis.

2.10. Pirkėjas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant El. parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti failai („sausainukai“, angliškai „cookies“), siunčiami iš interneto serverio, reikalingi El. parduotuvės veiksnumui užtikrinti.

2.11. Pirkėjo pateikti duomenys yra saugomi 2 (du) kalendorinius metu nuo paskutinio naudojimosi Paslaugomis. Praėjus dviems kalendoriniams metams nuo Pirkėjo paskutinio naudojimosi Paslaugomis, Pirkėjo pateikti duomenys bus sunaikinami ir nebetaikomi El. parduotuvės veikloje.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas El. parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Patvirtinti užsakymą”.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas, vadovaudamasis Taisyklėmis, turi teisę pirkti prekes El. parduotuvėje.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, pranešdamas Pardavėjui apie tai el. paštu ar telefonu.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą.

4.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys, pateikti registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos atnaujinti nedelsdamas.

4.5. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. Jei Pirkėjas nurodo netikslius duomenis ar netinkamą adresą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti visas, dėl to atsiradusias Pardavėjo pristatymo ar kitas papildomas išlaidas.

4.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. O praradęs prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

4.7. Pirkėjas privalo naudotis El. parduotuve pagal paskirtį, nekenkdamas jos darbui ir stabiliam veikimui.

5. Pardavėjo teisės ir pareigos

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui jo užsakytas ir apmokėtas prekes užsakyme Pirkėjo nurodytu adresu.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą El. parduotuvės registracijos formoje ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.

5.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti El. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo panaikinti Pirkėjo registraciją, apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Pardavėjo Paslaugomis.

5.5. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti El. parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.

5.6. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą arba neturint prekės analogo, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepristatymą.

5.7. Pardavėjas privalo saugoti Pirkėjo pateiktus duomenis ir naudoti juos tik prekių pardavimo, pristatymo ir kitais, su El. parduotuvės veikimu susijusiais, tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

5.8. Jei El. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų internetinius tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą.

6. Prekių užsakymas ir kainos

6.1. El. parduotuvėje parduodamos prekės charakteristikos aprašomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

6.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad El. parduotuvėje esančios prekės spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

6.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose. Kitu atveju, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

6.4. Prekių viešas pateikimas neįpareigoja Pardavėjo parduoti prekes.

6.5. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo momentu keisti prekių pasiūlą ir kainas.

6.6. Akcijų metu, kai dovana gaunama už viršytą nustatyta tam tikrą prekių krepšelio pinigų sumą, prekių grąžinimo atvėju privaloma grąžinti ir dovaną.

6.7. Dovanos ir prizai į grynuosius pinigus nėra keičiami.

6.8. Konkrečių prekių kainos pateiktos Eurais. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM). Kainos yra nurodytos ties kiekvienos prekės aprašymu. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas.

6.9. Į prekės kainą nėra įskaičiuojamas pristatymo mokestis. Pristatymas paštu kainuoja 2.50 €, kurjeriu - 4.00 €.

6.10. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui tinkamos kokybės užsakyme nurodytą prekių kiekį. Pardavėjas neprisiima atsakomybės tais atvejais, kuomet pristatytų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, kad Pirkėjas neteisingai užpildė užsakymą.

7. Apmokėjimo tvarka

7.1. Pardavėjas užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną Pirkėjo apmokėjimą už Paslaugas.

7.2. Pirkėjas apmokėti už Paslaugas turi ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po užsakymo patvirtinimo ir pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo.

7.3. Pirkėjas atsiskaito už savo užsakytas prekes El. parduotuvėje siūlomais Mokėjimai.lt (Paysera) sistemos atsiskaitymo būdais:

7.3.1. Internetu per elektroninę bankininkystę.

7.3.2. Internetu elektroniniais pinigais (Paysera, Mokipay).

7.3.3. Sving sistema.

7.3.4. Prekybos tinklo „Maxima“ kasose.

7.3.5. Lietuvos pašto skyriuose ir PayPost kioskuose.

7.3.6. Kioskuose „Lietuvos spauda“ ir „Rkiosk“.

7.3.7. Mokėjimas grynais banke.

7.3.8. "Perlo" terminaluose.

7.4. Pardavėjas įsipareigoja suteikti taisyklingą visą informaciją, būtiną visiškai atsiskaityti už Paslaugas. Tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl Mokėjimai.lt sistemos (ši sistema administruojama "EVP International", UAB, Mėnulio g. 7, LT-04326, Vilnius, Lietuva; Įmonės kodas 300060819, PVM mokėtojo kodas LT100001261114), nekokybiškų paslaugų ir dėl to kylančių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir dėl to kilusių nuostolių.

8. Prekių pristatymas

8.1. Prekes pristato Pardavėjas, Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris) arba Pirkėjas atsiima artimiausiame pašto skyriuje, priklausomai nuo to, kokį pristatymo būdą pasirinko Pirkėjas.

8.2. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per užsakymo metu prie prekės nurodytą terminą (6-8 darbo dienų) nuo gauto apmokėjimo už prekes. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvoje.2

8.3. Pirkėjas sutinka, kad išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti Pirkėją bei nurodyti prekių pristatymo terminą.

8.4. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas.

8.5. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, pašto kodą, nurodyti tikslų savo telefono numerį.

8.6. Prekės pristatomos užsakymo duomenyse nurodytu adresu. Jei Pirkėjas nurodo klaidingą prekių pristatymo adresą, privalo sumokėti Pardavėjui dėl prekių pristatymo atsiradusias išlaidas.

8.7. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.8. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

8.9. Pirkėjas pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

8.10. Klientas pastebėjęs, jog prekės neatitinka užsakyme numatytų reikalavimų, įsipareigoja nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po prekių pristatymo dienos susisiekti su Pardavėju (kontaktinė informacija nurodoma El. parduotuvės skyriuje “Kontaktai”). Pardavėjas įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Pardavėjo ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės.

9. Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“ bei 2001 m. birželio 29 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

9.2. Nusipirkęs netinkamos kokybės prekę, Pirkėjas turi teisę grąžinti tokią prekę Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo jos pristatymo Pirkėjui dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Pirkėjui grąžinami sumokėti pinigai.

9.3. Prekių keitimas arba grąžinimas atliekamas gavus iš Pirkėjo prašymą, kuriame turi būti nurodoma kas grąžinama ar keičiama, užsakymo numerį bei nurodoma grąžinimo arba keitimo priežastis.

9.4. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo sumokėti tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą banko sąskaitą. Tais atvejais, kai Pardavėjas negali pakeisti prekės, nes neturi reikiamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

9.5. Visais atvejais Pirkėjas prekės privalo grąžinti originalioje prekės pakuotėje. Kartu su keičiama arba grąžinama preke turi būti pridedamas pirkimą El. parduotuvėje patvirtinantis dokumentas.

9.6. Už keičiamų/grąžinamų prekių sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra sukomplektuotas ir/ar tinkamai supakuotas, Pardavėjas nepriima grąžinamo daikto.

9.7. Pirkėjas galės pasinaudoti savo teise grąžinti prekę, jeigu prekė nebuvo dėvėta ar kitaip naudota, išsaugotos prekės vartojamosios savybės, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekė turi būti pristatyta originalioje pakuotėje su visomis prikabintomis etiketėmis (jeigu tokios buvo).

9.8. Keičiama arba grąžinama prekė turi būti pristatyta Pardavėjo nurodytu adresu. Transportavimo ar prekės siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

9.9. Pardavėjas gavęs keičiamą ar grąžinamą prekę per 14 dienų įsipareigoja pakeisti prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus, jeigu prekė atitiko keičiamai gražinamai prekei keliamus reikalavimu, nurodytus 9.7 punkte.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.